Categories
Education

หลักสูตรฉบับปรับปรุงปีพ.ศ. 2560

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 นับเป็นโอกาสดีสำหรับเด็กไทยที่จะได้เรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และการเขียนโปรแกรมตั้งแต่เด็กชั้น ป.1 ไปถึง ม.6 เหมือนหลายๆ ประเทศที่ได้ทำไปก่อนหน้าแล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นงานที่ท้าท้ายสำหรับโรงเรียน และครูผู้สอนอยู่ไม่น้อย

ผมได้โอกาสจาก ซ. กาญจนา สิงห์สา รร. พระหฤทัย เชียงใหม่ ให้ช่วยพัฒนาทีมคุณครู เพื่อสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม ในปีการศึกษา 2561 ตามการใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่

ผมพัฒนาหลักสูตรตามตัวชี้วัดใหม่ทั้ง 12 ชั้นปี ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่แล้ว และที่ สสวท. ส่งเสริมให้สอน โดยในปีพ.ศ. 2561 เป็นปีที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้สอนในชั้น ป. 1, ป. 4, ม. 1, และ ม. 4 ก่อน จากนั้นขยายเพิ่มในชั้นถัดไปในปีการศึกษาถัดไป ต้องใช้เวลา 3 ปีจึงจะเปิดสอนได้ครบ 12 ชั้นปี

วันนี้เป็นวันแรกของการอบรมครูที่ รร. พระหฤทัย เริ่มต้นด้วยการชี้แจ้งการอบรม โดยเทอมแรกปีการศึกษา 2561 จะสอนทั้งหมด 4 วิชาในแต่ละระดับชั้น คือ Code.org Course A สำหรับประถมต้น Scratch Animation สำหรับประถมปลาย Cloud Computing (G Suite) สำหรับมัธยมต้น และ Python สำหรับมัธยมปลาย ดังนั้นตลอดเทอมนี้ครูทั้งหมดจะเรียนทุกวิชาเรียงลำดับกันไปตามระดับชั้น ด้วยเครื่องมือการสอน Google Classroom

กิจกรรมแรกในวันนี้ ที่อยากให้ครูเข้าใจว่าเรียนเขียนโปรแกรมไปทำไม จึงเริ่มต้นด้วยการทำกิจกรรม Paper Coding ทดลองแก้โจทย์ปัญหาด้วยการโปรแกรมคำสั่งกระดาษ โดยทำงานเป็นกลุ่ม ผมสังเกตุเห็นว่าครูทั้งหมด ใช้ความคิด มุ่งมั่น พยายามแก้โจทย์ สื่อสารและช่วยเหลือกันในกลุ่ม กิจกรรมนี้ได้ฝึกอะไรบ้าง ผมให้คุณครูสะท้อนความคิดเห็นผ่าน Google Classroom

การเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องน่าสนุกและท้าทาย ไม่ได้มุ่งหวังให้นักเรียน เรียนไปเพื่อเป็นโปรแกรมเมอร์ หรือใช้โปรแกรมต่างๆ ให้เก่ง แต่มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนากระบวนการคิดและการแก้ปัญหา ที่เด็กๆ โตไปจะต้องพบเจอในชีวิตจริง ไม่ว่าจะทำงานในสาขาวิชาชีพใด

ผมตั้งใจว่าในโอกาสต่อไปจะนำเรื่องการสอนเขียนโปรแกรมและวิทยาการคอมพิวเตอร์มาเล่าสู่กัน อาจเป็นประโยชน์สำหรับครูท่านอื่นที่กำลังเตรียมสอนในปีการศึกษาหน้าหรือปีต่อๆ ไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s