KIDSANGSAN

เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้

เรามุ่งหวังเป็นช่องทางนำเสนอ เครื่องมือ กระบวนการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความงดงามทางความคิด ที่สร้างสรรค์ได้ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่

คิดสร้างสรรค์