Categories
Programming

Python ในห้องเรียน

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เปิดโอกาสให้กับนักเรียนในการประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนมาในห้องเรียน คิดเป็นระบบ คิดเชิงคำนวณ โดยเฉพาะโจทย์เลข ทำให้เห็นเหตุผลที่จับต้องได้ในการใช้ตัวแปรแทนที่จะใช้ตัวเลขอย่างเดียวในโจทย์คณิตศาสตร์

Python เป็นภาษาที่ใช้ง่ายสำหรับมือใหม่ แต่มีศักยภาพในการเขียนโปรแกรมระดับสูงด้วย Python จึงเหมาะสำหรับใช้ในห้องเรียน ซึ่งมี 2 แบบในการใช้งาน interpreter และ editor แบบแรก interpreter คล้ายกับเครื่องคิดเลขที่ใช้คำนวณโจทย์เลข แล้ว Python จะคำนวณหาคำตอบให้ แบบที่สอง editor ใช้เขียนโปรแกรมของเราเอง คล้ายกับการเพิ่มสูตรเข้าไปในเครื่องคิดเลขเพื่อใช้เฉพาะงาน

คำแนะนำสำหรับครูในการใช้ Python ในห้องเรียนมีดังนี้

  • ให้โจทย์(เลข) และโปรแกรมที่สมบรูณ์แล้วกับนักเรียน จากนั้นให้นักเรียนวิเคราะห์การทำงานของโปรแกรม
  • เขียนโปรแกรมให้แสดงคำตอบในแต่ละขั้นตอน จากนั้นรันโปรแกรมนี้ให้นักเรียนดู เพื่อให้นักเรียนเห็นและเข้าใจการทำงานเป็นขั้นตอน
  • ทดลองเพิ่มหรือลดตัวแปร เปลี่ยนสูตร ใส่ตัวเลขใหม่เข้าไปในโปรแกรมเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของโปรแกรม หรือดูว่าค่าใหม่มีผลกระทบกับคำตอบอย่างไร
  • ให้นักเรียนทำงานเดี่ยว หรือช่วยกันทำเป็นคู่ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมที่ยังไม่สมบรูณ์ให้เสร็จ
  • เมื่อนักเรียนคุ้นเคยกับ Python แล้ว ให้เขียนโปรแกรมด้วยตัวเองตั้งแต่ต้น เพื่อหาคำตอบของคำถามใน(ทุก)หัวข้อที่เรียนในห้องเรียน

อ่านเพิ่มที่นี่

Categories
Origami

พับกระดาษกับวิทยาศาสตร์ Foldables in Science

วิทยาศาสตร์เต็มไปด้วยหลักการมากมาย บางเรื่องยากที่จะทำความเข้าใจหรือจดจำได้ กระดาษพับเพื่อใช้ในการเรียนวิทยาศาสตร์ (Foldables in science) ช่วยให้นักเรียนนักศึกษาทำความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น โดยการรวบรวม เรียบเรียงข้อมูลลงในกระดาษพับหลากหลายรูปแบบเพื่อนำเสนออย่างเป็นระบบ หรือตามความเหมาะสม