Categories
Education Scratch

โปรโมท Scratch Day

ตัวอย่างการโปรโมทการเขียนโปรแกรม Scratch ในงาน Scratch Day Amsterdam 2012

เรียนรู้ – สนุกสนาน – สร้างผลงาน ไปกับ Scratch