Categories
Origami

พับกระดาษกับวิทยาศาสตร์ Foldables in Science

วิทยาศาสตร์เต็มไปด้วยหลักการมากมาย บางเรื่องยากที่จะทำความเข้าใจหรือจดจำได้ กระดาษพับเพื่อใช้ในการเรียนวิทยาศาสตร์ (Foldables in science) ช่วยให้นักเรียนนักศึกษาทำความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น โดยการรวบรวม เรียบเรียงข้อมูลลงในกระดาษพับหลากหลายรูปแบบเพื่อนำเสนออย่างเป็นระบบ หรือตามความเหมาะสม