Categories
Education

AMERICA’S GOT TALENT

But Not Enough Is Going Into CS

เกิดอะไรขึ้นในอเมริกา เมื่อนักศึกษาปีหนึ่งในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) ลดลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะในทศวรรษที่ผ่านมา อีกไม่กี่ปีข้างหน้า อเมริกาจะต้องการแรงงานด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มอย่างมากมายในหลายๆ อุตสาหกรรม แต่มหาวิทยาลัยผลิตนักศึกษาได้เพียงหนึ่งในสามเท่านั้น

จากการวิจัยพบว่า สาเหตุสำคัญคือ โรงเรียนมัธยมในอเมริกา ไม่สามารถพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานได้เพียงพอสำหรับการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับมหาวิทยาลัย วิชาคอมพิวเตอร์ในระดับมัธยม ถูกมองเป็นเพียงวิชาเสริม หรือโปรแกรมพิเศษ และสอนเพียงให้เขียนโปรแกรมได้ ไม่เน้นหลักการคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) หรือคิดเป็นระบบ (system thinking) เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา

เพื่ออุดช่องโหว่นี้  จึงมีความเคลื่อนไหวในอเมริกา เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับมัธยม โดยมีชื่อเรียกว่า CS Principles หลักสูตรนี้จะมีการทดลองใช้ในปี 2011 และมุ่งหวังให้มีการใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้อย่างแพร่หลายภายในปี 2015 อ่านต่อ ที่นี่

การเปลี่ยนแปลงที่อเมริกา ส่งแรงสะเทือนมาถึงเมืองไทยแล้วหรือยัง ?