Categories
Education Scratch

หลักสูตร คู่มือ Scratch

หลังจากได้อัฟโหลด คู่มือ Scratch ไประยะหนึ่งแล้ว หลายคนได้ดาวน์โหลดไปอ่านดูแล้ว แต่ยังมีความคิดเห็นส่งกลับมาน้อยมาก อยากบอกทุกท่านว่า ความคิดเห็นของทุกๆ คนสำคัญมาก เพราะอยากนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นในเวอร์ชันถัดไป ท่านใดคิดว่าคู่มือนี้พอจะมีประโยชน์กับเด็ก ครู หรือผู้ปกครอง ก็ช่วยแนะนำต่อด้วยนะครับ

ขณะนี้ผมกำลังร่างหลักสูตรการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด และความคิดสร้างสรรค์ โดยร่วมมือกับ สสวท. และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยหลายแห่ง โดยเป้าหมายแรกจะเป็นการอบรมครูแกนนำทั่วประเทศในปีนี้ เพื่อให้ครูนำความรู้กลับไปสอนให้เด็กประถมปลายและมัธยมต้น จากนั้นจะขยายผลต่อไป

หลักสูตรนี้ก็จะอ้างอิงเนื้อหาบางส่วนในคู่มือ Scratch นี้ด้วย ดังนั้นท่านใดที่อ่านแล้ว มีความคิดเห็นต่อหนังสือคู่มือ หรือหลักสูตรที่กำลังร่างนี้ ท่านสามารถส่งความคิดเห็นกลับมาได้ เสมือนว่าท่านร่วมร่างหลักสูตรนี้ไปด้วยกันนะครับ

เพื่อเด็กไทย

Categories
Education

AMERICA’S GOT TALENT

But Not Enough Is Going Into CS

เกิดอะไรขึ้นในอเมริกา เมื่อนักศึกษาปีหนึ่งในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) ลดลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะในทศวรรษที่ผ่านมา อีกไม่กี่ปีข้างหน้า อเมริกาจะต้องการแรงงานด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มอย่างมากมายในหลายๆ อุตสาหกรรม แต่มหาวิทยาลัยผลิตนักศึกษาได้เพียงหนึ่งในสามเท่านั้น

จากการวิจัยพบว่า สาเหตุสำคัญคือ โรงเรียนมัธยมในอเมริกา ไม่สามารถพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานได้เพียงพอสำหรับการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับมหาวิทยาลัย วิชาคอมพิวเตอร์ในระดับมัธยม ถูกมองเป็นเพียงวิชาเสริม หรือโปรแกรมพิเศษ และสอนเพียงให้เขียนโปรแกรมได้ ไม่เน้นหลักการคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) หรือคิดเป็นระบบ (system thinking) เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา

เพื่ออุดช่องโหว่นี้  จึงมีความเคลื่อนไหวในอเมริกา เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับมัธยม โดยมีชื่อเรียกว่า CS Principles หลักสูตรนี้จะมีการทดลองใช้ในปี 2011 และมุ่งหวังให้มีการใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้อย่างแพร่หลายภายในปี 2015 อ่านต่อ ที่นี่

การเปลี่ยนแปลงที่อเมริกา ส่งแรงสะเทือนมาถึงเมืองไทยแล้วหรือยัง ?