Categories
Education

SAS Curriculum Pathways

วันหยุดที่ผ่านมา 22-23/9/2555 มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานบทเรียน SAS Curriculum Pathways ให้กับครูในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จัดทำโดย สสวท.

โครงการนี้เป็นโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ SAS Software (Thailand) Co., Ltd. ได้จัดทำเป็น “โครงการนำร่องบทเรียน SAS Curriculum Pathways ในประเทศไทย”

สำหรับครูท่านใดที่สนใจโครงการนี้ สามารถติดตามข่าวสาร การอบรม ได้ที่ สังคมออนไลน์ของ SAS Curriculum Pathways