การศึกษา(ไทย) จะไปทิศทางไหน

ระบบการศึกษาจะไปทิศทางไหน ลองมาดูแนวคิดของ Sir Ken Robinson นำเสนออย่างสร้างสรรค์ เกี่ยวกับระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้

Advertisements

Scratch กับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Scratch สนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กใน 9 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 1. ทักษะในการใช้สารสนเทศและสื่อต่างๆ (Information and Media Literacy Skills) การเรียนรู้ผ่านโปรเจกใน Scratch จะทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การเลือกสื่อ การสร้างสื่อ และการจัดการสื่อชนิดต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ แอนิเมชั่น และ เสียง ในขณะที่เด็กได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการสร้างสื่อต่างๆ พวกเขาจะมีมุมมองกว้างขึ้น และสามารถวิเคราะห์วิจารณ์สื่อที่เห็นอยู่รอบๆตัวพวกเขาได้ 2. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) ประสิทธิภาพในการสื่อสารในยุคปัจจุบันต้องการอะไรที่มากกว่าการอ่านเขียนตัวหนังสือ Scratch มีช่องทางให้เด็กๆ สามารถเลือกสื่อ จัดการสื่อ และผสมสื่อชนิดต่างๆ เพื่อใช้แสดงตัวตน แสดงความคิดเห็นของพวกเขาในทางสร้างสรรค์ 3. การคิดแบบมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบ (Critical Thinking and Systems Thinking) ขณะที่เด็กๆเรียนการเขียนโปรแกรมใน Scratch พวกเขาต้องใช้เหตุผล และคิดอย่างเป็นระบบ เด็กๆต้องประสานเรื่องของเวลา และการโต้ตอบระหว่างตัวละครให้สอดคล้องกัน เพื่อจะสร้างโปรเจกให้สำเร็จ ความสามารถในการเขียนโปรแกรมที่มีการโต้ตอบกัน จะทำให้พวกเขามีประสบการณ์ตรง …