Categories
Education

การศึกษา(ไทย) จะไปทิศทางไหน

ระบบการศึกษาจะไปทิศทางไหน ลองมาดูแนวคิดของ Sir Ken Robinson นำเสนออย่างสร้างสรรค์ เกี่ยวกับระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้

Categories
Education

AMERICA’S GOT TALENT

But Not Enough Is Going Into CS

เกิดอะไรขึ้นในอเมริกา เมื่อนักศึกษาปีหนึ่งในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) ลดลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะในทศวรรษที่ผ่านมา อีกไม่กี่ปีข้างหน้า อเมริกาจะต้องการแรงงานด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มอย่างมากมายในหลายๆ อุตสาหกรรม แต่มหาวิทยาลัยผลิตนักศึกษาได้เพียงหนึ่งในสามเท่านั้น

จากการวิจัยพบว่า สาเหตุสำคัญคือ โรงเรียนมัธยมในอเมริกา ไม่สามารถพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานได้เพียงพอสำหรับการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับมหาวิทยาลัย วิชาคอมพิวเตอร์ในระดับมัธยม ถูกมองเป็นเพียงวิชาเสริม หรือโปรแกรมพิเศษ และสอนเพียงให้เขียนโปรแกรมได้ ไม่เน้นหลักการคิดเชิงคำนวณ (computational thinking) หรือคิดเป็นระบบ (system thinking) เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา

เพื่ออุดช่องโหว่นี้  จึงมีความเคลื่อนไหวในอเมริกา เพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับมัธยม โดยมีชื่อเรียกว่า CS Principles หลักสูตรนี้จะมีการทดลองใช้ในปี 2011 และมุ่งหวังให้มีการใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้อย่างแพร่หลายภายในปี 2015 อ่านต่อ ที่นี่

การเปลี่ยนแปลงที่อเมริกา ส่งแรงสะเทือนมาถึงเมืองไทยแล้วหรือยัง ?