Google Apps เพื่อการศึกษา

การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการศึกษา เป็นเรื่องที่จำเป็นมากในยุคปัจจุบันที่การเรียนการสอนไม่ได้มาจากครูเพียงอย่างเดียวแล้ว ผู้บริหารโรงเรียนต้องมองการศึกษาในมุมใหม่ การศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้ เราต้องนำเทคโนโลยีมาช่วยทั้งครู นักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง และการบริหารงานในโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อรองรับการเรียน การทำงาน และการดำเนินชีวิตที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

Google Apps for Education เป็นทางเลือกหนึ่งที่ โรงเรียนและสถานศึกษาสามารถนำมาใช้ได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน และการบริหารงานในองค์กร Google Apps เป็นบริการฟรีในการนำมาใช้ แต่ก็ต้องใช้เวลาและความตั้งใจจริงในการศึกษาเพื่อนำมันมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด

พื้นที่หน้านี้สำหรับการเรียนรู้ Google Apps ซึ่งจะปรับปรุงเพิ่มเติมตามโอกาสอำนวย

updated: 21.9.2555

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s