Categories
Education

หลักสูตรฉบับปรับปรุงปีพ.ศ. 2560

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 นับเป็นโอกาสดีสำหรับเด็กไทยที่จะได้เรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และการเขียนโปรแกรมตั้งแต่เด็กชั้น ป.1 ไปถึง ม.6 เหมือนหลายๆ ประเทศที่ได้ทำไปก่อนหน้าแล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นงานที่ท้าท้ายสำหรับโรงเรียน และครูผู้สอนอยู่ไม่น้อย