หลักสูตรฉบับปรับปรุงปีพ.ศ. 2560

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 นับเป็นโอกาสดีสำหรับเด็กไทยที่จะได้เรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และการเขียนโปรแกรมตั้งแต่เด็กชั้น ป.1 ไปถึง ม.6 เหมือนหลายๆ ประเทศที่ได้ทำไปก่อนหน้าแล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นงานที่ท้าท้ายสำหรับโรงเรียน และครูผู้สอนอยู่ไม่น้อย ผมได้โอกาสจาก ซ. กาญจนา สิงห์สา รร. พระหฤทัย เชียงใหม่ ให้ช่วยพัฒนาทีมคุณครู เพื่อสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม ในปีการศึกษา 2561 ตามการใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ ผมพัฒนาหลักสูตรตามตัวชี้วัดใหม่ทั้ง 12 ชั้นปี ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่แล้ว และที่ สสวท. ส่งเสริมให้สอน โดยในปีพ.ศ. 2561 เป็นปีที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้สอนในชั้น ป. 1, ป. 4, ม. 1, และ ม. 4 ก่อน จากนั้นขยายเพิ่มในชั้นถัดไปในปีการศึกษาถัดไป ต้องใช้เวลา 3 ปีจึงจะเปิดสอนได้ครบ 12 ชั้นปี วันนี้เป็นวันแรกของการอบรมครูที่ …

Advertisements