Categories
Education Scratch

Creative Computing online workshop

นอกจากหลักสูตรอบรมครู Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของ สสวท. ที่จะเริ่ม ก.ค. นี้ ท่านใดที่สนใจศึกษา Scratch เพิ่มเติม ตอนนี้ โอกาสมาถึงแล้วครับ โดยทางมหาวิทยาลัย Harvard ได้เปิดอบรมหลักสูตร Creative Computing เป็นหลักสูตรฟรี ออนไลน์ โดยจะใช้ Scratch เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

หลักสูตรเริ่ม ตั้งแต่ วันนี้ 3 มิ.ย. ถึง 12 ก.ค. 56 เป็นเวลา 6 อาทิตย์ ถ้ามีข้อสงสัย อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ FAQ สำหรับคนที่ไม่ว่างช่วงเวลาดังกล่าว ก็สามารถติดตามเรียนรู้ทีหลังได้ โดยจะมีข้อมูลออกมาให้เรียนแบบออฟไลน์ในภายหลัง

 

One reply on “Creative Computing online workshop”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s