Creative Computing online workshop

นอกจากหลักสูตรอบรมครู Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของ สสวท. ที่จะเริ่ม ก.ค. นี้ ท่านใดที่สนใจศึกษา Scratch เพิ่มเติม ตอนนี้ โอกาสมาถึงแล้วครับ โดยทางมหาวิทยาลัย Harvard ได้เปิดอบรมหลักสูตร Creative Computing เป็นหลักสูตรฟรี ออนไลน์ โดยจะใช้ Scratch เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

หลักสูตรเริ่ม ตั้งแต่ วันนี้ 3 มิ.ย. ถึง 12 ก.ค. 56 เป็นเวลา 6 อาทิตย์ ถ้ามีข้อสงสัย อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ FAQ สำหรับคนที่ไม่ว่างช่วงเวลาดังกล่าว ก็สามารถติดตามเรียนรู้ทีหลังได้ โดยจะมีข้อมูลออกมาให้เรียนแบบออฟไลน์ในภายหลัง

 

Advertisements

One Reply to “Creative Computing online workshop”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s