Creative Computing online workshop

นอกจากหลักสูตรอบรมครู Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของ สสวท. ที่จะเริ่ม ก.ค. นี้ ท่านใดที่สนใจศึกษา Scratch เพิ่มเติม ตอนนี้ โอกาสมาถึงแล้วครับ โดยทางมหาวิทยาลัย Harvard ได้เปิดอบรมหลักสูตร Creative Computing เป็นหลักสูตรฟรี ออนไลน์ โดยจะใช้ Scratch เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ หลักสูตรเริ่ม ตั้งแต่ วันนี้ 3 มิ.ย. ถึง 12 ก.ค. 56 เป็นเวลา 6 อาทิตย์ ถ้ามีข้อสงสัย อ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ FAQ สำหรับคนที่ไม่ว่างช่วงเวลาดังกล่าว ก็สามารถติดตามเรียนรู้ทีหลังได้ โดยจะมีข้อมูลออกมาให้เรียนแบบออฟไลน์ในภายหลัง  

Advertisements