Categories
Education Scratch

อบรมครู หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2

กลับมาอีกครั้ง กับการอบรมครูของ สสวท. ในหลักสูตร การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อบรมระหว่างวันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพ เปิดรับสมัครวันนี้ – 21 มิถุนายน 2556 อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ http://oho.ipst.ac.th

ครู หรือ ผู้สนใจใน Scratch สามารถติดตามความเคลื่อนไหว พูดคุยกับสมาชิกครูที่อบรมรุ่นที่ 1 หรือ ทีมงาน สสวท. ได้ที่ Scratch FaceBook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s