หลักสูตรด้านเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมในโรงเรียนมัธยม

หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ เกิดขึ้นมากมายในมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับกับความต้องการแรงงานที่สูงมากในสายวิชาชีพเหล่านี้ แต่เสียงสะท้อนจากบริษัทต่างๆ จับใจความได้ว่า เหล่าบัณฑิตจบใหม่ยังไม่ตอบโจทย์กับความต้องการของบริษัทได้ ทำให้บริษัทต้องเสียเวลาและงบประมาณ ในการอบรมเพิ่มทักษะให้กับพนักงานกันใหม่ตั้งแต่ต้น ประเด็นของปัญหานี้ อาจต้องย้อนกลับไปสู่การเรียนการสอน ในระดับก่อนเข้ามหาวิทยาลัยด้วยซ้ำ เนื่องจากเด็กๆ ที่อยากเรียนในหลักสูตรเหล่านี้ อาจมองไปถึงการจบมาแล้วมีงานทำ เงินเดือนสูงๆ แต่พื้นฐานความรู้และทักษะของเด็กอาจไม่เหมาะหรือไม่พร้อม ที่จะเรียนหลักสูตรเหล่านี้ ปัญหาเหล่านี้ ไม่ได้เกิดในประเทศไทยที่เดียว อย่างในอเมริกาก็ประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน ส่งผลให้เกิดแนวคิดหลายๆ ทางเพื่อจะปิดช่องว่างระหว่างความต้องการแรงงานที่สูงในด้านเทคโนโลยี กับความพร้อมของหลักสูตรที่รองรับ แนวทางหนึ่งในนั้นเช่น นาย Bloomberg นายกเทศมนตรีรัฐนิวยอร์ก ให้ความสำคัญกับหลักสูตรด้านเทคโนโลยี ที่เด็กในระดับมัธยมควรได้เรียน จึงเสนอหลากหลายหลักสูตรในด้านเทคโนโลยี ให้กับโรงเรียนนำร่องที่ถูกคัดเลือกมาแล้ว (ก่อนจะขยายในปีถัดๆ ไป) หลักสูตรดังกล่าว เช่น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (computer programming), หุ่นยนต์ (robotics), โปรแกรมฝังในอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ (embedded electronics), การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเว็บ (web design and programming), และการทำโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ (mobile computing) เป็นต้น (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Engadget) โดยคาดหวังจะเพิ่มแรงงานด้านนี้มากขึ้น และเตรียมความพร้อมของเด็กที่จะเข้าเรียนเชิงลึกด้านเทคโนโลยี ในระดับมหาวิทยาลัย ในเมืองไทยยังไม่มีหลักสูตรด้านเทคโนโลยี ที่ชัดเจนในระดับโรงเรียน บางโรงเรียนที่มีความพร้อม …

Advertisements