Categories
Education Scratch

เริ่มใช้ Scratch แล้วในโรงเรียน

เปิดเทอมใหม่นี้ มีหลายโรงเรียนได้เริ่มสอนหลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จากคุณครูที่ได้เข้าร่วมการอบรม Scratch เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา (จัดโดย สสวท.) และครูท่านอื่นๆ ที่สนใจ ผ่านทางกลุ่ม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ลองมาดูความคิดเห็นจากครูท่านหนึ่ง หลังจากเด็กๆ ได้เรียน Scratch แล้ว ให้การตอบรับอย่างไร

Facebook: Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

 

(ขออนุญาตใช้ข้อมูลจาก Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์) เอาใจช่วยคุณครูทุกท่านที่กำลังผลักดัน Scratch เข้่าไปเป็นหลักสูตรหนี่งในโรงเรียน หวังว่าเด็กๆ คงสนุกกับการเรีิยนรู้อะไรใหม่ๆ ใน Scratch นะครับ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s