Categories
Education Scratch

หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

สสวท. จะจัดอบรมครูที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศ 160 คน ในหลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในอาทิตย์หน้านี้แล้ว (13-17 ส.ค. 55) โดยจะมีการประชุมวิทยากรและทีมงานในวันอาทิตย์ก่อนเริ่มการอบรม ในระหว่างการอบรมคงมีเรื่องราวให้นำมาเล่าสู่กันฟัง สำหรับครู หรือพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่สนใจแต่ไม่สามารถเข้าร่วมในโครงการนี้ได้

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s