Categories
Scratch

ปลาใหญ่จอมตะกละ

ปลาตัวใหญ่จะเคลื่อนที่ก็ต่อเมื่อผู้เล่นขยับเมาส์ มันจะว่ายน้ำตามเมาส์ และเมื่อเจอปลาทอง มันก็จะกินเจ้าปลาทองผู้น่าสงสารเท่านั้นเอง

สคริปต์ของปลาตัวใหญ่ เริ่มต้นเมื่อธงเขียวถูกคลิก มันจะเปลี่ยนชุดเป็น “open-mouth” อ้าปากสีน้ำเงินคอยกินปลาทอง ทั้งนี้เพราะการกินปลาทองต้องเช็กว่าสีน้ำเงินสัมผัสสีส้มของปลาทองหรือไม่ จากนั้นมันจะคอยตามเมาส์โดยเช็กว่าระยะตัวมันกับเมาส์ห่างกันเกินกว่า 10 หน่วยหรือไม่ ถ้าใช่ก็จะหันไปที่เมาส์ (point towards mouse-pointer) และเคลื่อนที่เข้าไปหา 3 หน่วย

เมื่อปลาทองถูกกินมันจะส่งรหัส “got-me” และเมื่อปลาตัวใหญ่รับทราบ ก็จะแสดงแอนิเมชั่นการกินด้วยการเปิดเสียง “chomp” จากนั้นขยับปาก 2 รอบโดยเปลี่ยนชุดปิดปาก “closed-mouth”  แล้วคอย 0.3 วินาที ก่อนจะเปลี่ยนชุดเปิดปาก “open-mouth” อีกรอบ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s