บอล นักเปียโน

ปกติลูกบอลจะเคลื่อนที่ไปมาตลอด เมื่อชนขอบเวทีก็จะเด้งกลับ แต่ถ้าชนกับคีย์เปียโนจะเกิดเสียงของคีย์นั้นๆ ส่วนจะเด้งกลับหรือผ่านไปเฉยๆ ขึ้นกับสถานะการสะท้อนในตัวแปร "rebound" ณ ขณะนั้น ลูกบอลมีอยู่ด้วยกัน 6 ลูก ตอนเริ่มต้นมีอยู่เพียง 3 ลูกเท่านั้นบนเวที แต่สามารถเพิ่มลดได้ด้วยปุ่มควบคุมจำนวน สคริปต์ของลูกบอลนั้น ค่อนข้างยาวทีเดียว แต่มีลักษณะคล้ายกันทั้ง 6 ลูก ดังนั้นมาดูสคริปต์ของลูกแรก ก็น่าจะเพียงพอกับการทำความเข้าใจลูกบอลที่เหลือ เมื่อเริ่มต้นบรรเลงเปียโน ลูกบอลแต่ละลูกจะปรากฎหรือไม่ ขึ้นกับตัวแปร "balls" ซึ่งถูกกำหนดด้วยปุ่มควบคุมจำนวนลูกบอล โดยการส่งรหัส "number of balls changed" บอกกับลูกบอลทุกลูกให้เช็คสิทธิการปรากฎตัว เช่น เมื่อได้รับรหัสนี้ ลูกบอล 1 (ball1) ตรวจดูว่า balls > 0 หรือไม่ ลูกบอล 2 (ball2) ตรวจดูว่า balls > 1  หรือไม่ เป็นต้น สำหรับบอล 1  ถ้ามากกว่า 0 ก็จะปรากฎบนเวที …