Categories
Game

ใช้สมองทั้งสองซีกด้วยเกม

เกมเป็นกิจกรรมที่อาศัยทักษะการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่สนุกสนานเป็นพื้นฐาน ปัญหาในเกมนี้ถูกแก้เพราะผู้เล่นต้องการที่ทำมัน ไม่ใช่เพราะถูกบังคับให้ทำ มิฉะนั้นมันคงเป็นการทำงานมากกว่าจะเป็นการเล่น ทุกๆเกมมักมี 4 องค์ประกอบหลัก

  • กลไกในการเล่น
  • เรื่องราว
  • ความสวยงามสมจริงและความประทับใจ
  • เทคโนโลยีและเทคนิค

การเล่นเกมหรือสร้างเกมเป็นการใช้สมองทั้งสองซีก นั้นก็คือกลไกและเทคโนโลยีใช้สมองซีกซ้าย ขณะที่เรื่องราวและความสวยงามใช้สมองซีกขวา นอกจากนั้นยังฝึกความฉับไว การตอบสนองของสมองและร่างกายด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s