Categories
Programming

สถิติบอกอะไรใน Project Euler

มาดูสถิติในโปรเจก Euler เกี่ยวกับคนที่เป็นสมาชิกและแก้โจทย์แล้วอย่างน้อยหนึ่งข้อ (คลิกภาพเพื่อขยายใหญ่)

ผมตีกรอบประเทศเพื่อนบ้านเราและก็บางประเทศที่เด่นทางด้านไอทีให้เทียบกันดู ข้อมูลนี้คงพอทำให้เห็นภาพเกี่ยวกับความสนใจในการเขียนโปรแกรมของคนในแต่ละประเทศได้บ้างไม่มากก็น้อย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s