Categories
Scratch

Help! บล็อกนี้ทำงานอย่างไร

ใน Scratch มีบล็อกมากมาย จะรู้ได้อย่างไรว่ามันทำงานยังงัย นอกจากคู่มือที่อ่านได้จากเว็บไซต์ หรือ ไฟล์ PDF แล้ว ในตัวโปรแกรม Scratch เองก็มีวิธีการใช้งานฉบับย่อให้ด้วย โดยการคลิกขวาที่บล็อกที่เราต้องการรู้การทำงานของมัน แล้วเลือก “ช่วยเหลือ” หรือ “Help” แล้วแต่ภาษาที่ใช้งานอยู่ ตัวอย่างเช่น Help ของบล็อกพื้นหลังถัดไป (next background) จะได้รูปเหมือนข้างล่างนี้

ใน Help จะอธิบายหลักการใช้งานและวัตถุประสงค์ของบล็อกนี้ และยังมีตัวอย่างการใช้งานให้ดูด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s