Categories
Scratch

ภาษาไทยใน Scratch

Scratch รองรับหลายภาษารวมทั้งภาษาไทย วิธีการเปลี่ยนภาษาทำได้โดยคลิกรูปโลกข้างรูปฮาร์ดดิสก์ ในรูปด้านล่างนี้แสดงการเลือกภาษาไทย กรณีที่ไม่เจอภาษาไทย ให้คลิก more… เพื่อดูภาษาอื่นๆเพิ่มเติม

หลังจากเลือกภาษาไทยแล้ว เราจะกลับไปดูโปรแกรมสคริปต์ของคราวที่แล้วอีกที่ดังรูปถัดไป

เมื่อสคริปต์เป็นภาษาไทยแล้วคงจะง่ายขึ้นในการอ่านทำความเข้าใจ อย่างไรก็ตามการโปรแกรมสคริปต์ยังมีความซับซ้อนมากกว่านั้นซึ่งในคราวหน้าจะมาทำอธิบายเพิ่มเติม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s